YO_Slider_5small YO_Slider_4small
ALGEMENE VOORWAARDEN - STICHTING ZEEUWS-VLAAMS JEUGDORKEST "THE YOUNG ONES"
(Handelend onder de naam THE YOUNG ONES)
 
Rev. 27-01-2014
 
 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, en overeenkomsten waarbij The Young Ones, producten of diensten van welke aard dan ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
  2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst The Young Ones uitdrukkelijk van de hand.
  3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. The Young Ones is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van The Young Ones raadpleegbaar.
  4. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van The Young Ones. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal The Young Ones op verzoek de Algemene Voorwaarden toezenden.

 2. Totstandkoming Overeenkomst
  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van The Young Ones vrijblijvend.
  2. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant via The Young Ones een of meerdere Tickets heeft besteld.
  3. Klant dient voordat hij zijn reserveringen bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken.
   Iedere Overeenkomst wordt aangegeven onder opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.


 3. Prijzen en betaling
  1. The Young Ones verkoopt Tickets waarbij zij zelf de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
  2. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, die in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van The Young Ones aangegeven wijze.
  3. Alle prijzen van The Young Ones zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
  4. The Young Ones brengt bij elke bestelling administratiekosten in rekening.
  5. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, kan The Young Ones ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant.

 4. Leveringstermijnen
  1. Tickets worden verzonden naar het adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling.
  2. De door The Young Ones opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

 5. Afgelaste of verschoven evenementen
  1. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel The Young Ones zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen, kan The Young Ones niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. The Young Ones is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
  2. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met The Young Ones opnemen.
  3. Indien een Evenement wordt afgelast kan Klant de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door The Young Ones. Indien The Young Ones besluit Klant de ticketprijs te restitueren, dan zal The Young Ones dit doen binnen een redelijke termijn na genomen besluit. Administratiekosten worden niet gerestitueerd.

 6. Tickets
  1. De door The Young Ones gedistribueerde Tickets blijven eigendom van The Young Ones en worden aan Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Young Ones niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken.
  2. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.
  3. Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Klant contact met The Young Ones opnemen.
  4. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. The Young Ones kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie kan Klant contact met The Young Ones opnemen.

 7. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. De op het Ticket van The Young Ones rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan The Young Ones. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van The Young Ones zouden kunnen worden geschaad.
  2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijzigingen aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
  3. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
  4. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van The Young Ones aan Klant.

 8. Privacy
  1. Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van The Young Ones welke op de website van The Young Ones raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door Klant opgegeven persoonsgegevens.

 9. Aansprakelijkheid
  1. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van The Young Ones wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dan voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van The Young Ones of haar ondergeschikten.
  2. De aansprakelijkheid van The Young Ones wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant The Young Ones onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en The Young Ones ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The Young Ones in staat is adequaat te reageren.
  3. Klant vrijwaart The Young Ones voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichtingen jegens The Young Ones, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
  4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij The Young Ones meldt.
  5. The Young Ones kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. The Young Ones is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan The Young Ones.
  6. The Young Ones aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partij verkregen Tickets. The Young Ones kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
  7. The Young Ones kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

 10. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan The Young Ones kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
  2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Young Ones in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat The Young Ones gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle overeenkomsten met The Young Ones is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 12. Diversen
  1. Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: Foto-, Film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerk, op straffe van inbeslagname.
  2. Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden - voor zover mogelijk - toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
  3. Waar in deze Algemene Voorwaarden The Young Ones zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is The Young Ones gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.
  4. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van The Young Ones dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden The Young Ones niet.
  5. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Young Ones in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Young Ones vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Volg ons via:
facebook    instagram    twitter    youtube 
Shoutbox

Schrijf ook iets
Door: Petra
13-04-2015 20:45

Afgelopen zaterdag genoten van alle muzikale talenten. Extra genoten van het slagwerk waarbij duidelijk te zien was dat ze er ook echt veel plezier in...

Door: Arno
12-04-2015 19:56

Beste leden, dirigent, bestuursleden en vrijwilligers, Van harte bedankt voor al jullie inspanningen! Het concert gisteren was er één  uit "het bo...

Door: Jorien
12-04-2015 14:34

Lieve Young Ones, Wat een prachtig concert gisteren! Natuurlijk super gastsolisten maar jullie speelden zelf ook geweldig. Het was genieten!

Door: E.Traas
12-04-2015 13:13

Best YoungOnes, gisteren was voor mij het hoogte punt tot nu toe.  Dat jullie goed waren wist ik al maar nu was geluid en licht ook prima in orde. Vo...

Door: John
21-12-2014 03:47

Lieve Young Ones, gefeliciteerd met de prestatie van vanavond. Het was een zeer geslaagde avond, iedereen bedankt voor zijn/ haar inzet de afgelopen m...

Door: Natasja
08-08-2014 12:26

Alweer 25 jaar The Young Ones, wat vliegt de tijd!! Leuk, dat er een reünie is...ik kom zeker langs om bij te kletsen en herinneringen op te halen 

Door: Peter
15-04-2014 07:25

Arno van harte met je welverdiende onderscheiding. Proficiat met het concert van afgelopen zaterdag.   PP Oostburg